Om de taak als bewindvoerder uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en indien noodzakelijk delen met derden. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als persoon. Deze privacy verklaring beschrijft hoe Laurium Bewindvoering voldoet aan de nieuwe privacy wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens worden, met uitsluiting van wettelijke verplichtingen, alleen verwerkt voor het uitvoeren van de werkzaamheden die in overeenstemming zijn met het uitgesproken bewind. Dit omvat het behartigen van uw financiën en alles wat daaruit voortvloeit. Laurium Bewindvoering legt jaarlijks verantwoording af aan u en aan de kantonrechter voor de uitgevoerde werkzaamheden. Een accountant toetst jaarlijks of de financiële administratie van de klanten en van de bewindvoerder aan de regels voldoet. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Laurium Bewindvoering of de tijdelijk waarnemer/vervanger bij ziekte of afwezigheid.

De volgende gegevens worden verwerkt:

  • NAW gegevens en overige noodzakelijke persoonsgegevens (o.a. Paspoort of ID kaart)
  • Inkomsten en uitgaven gegevens voor de begroting
  • Schuldenoverzichten, brieven van schuldeisers en correspondentie met schuldeisers
  • Bankrekeningnummers, transacties en informatie over andere bankproducten
  • Belasting en toeslaggegevens
  • Verzekeringsoverzichten en polissen
  • Informatie over uw burgerlijke staat en woonsituatie
  • Inloggegevens DigiD
  • Inloggegevens bij abonnementen/vaste lasten
  • Beschikking, jaarlijkse verantwoording en de correspondentie met de Rechtbank

Delen van uw persoonsgegevens

In de praktijk verwerken wij uw gegevens om te communiceren met derden zoals de overheid, gemeentes, woningcorporaties, uitkeringsinstanties, banken verzekeraars en schuldeisers. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden gebeurt alleen wanneer dat noodzakelijk is. 

Herkomst van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden op diverse manieren geraadpleegd en verzameld. U heeft deze persoonsgegevens zelf verstrekt en/of u heeft toestemming verleend om informatie via instanties te raadplegen en indien nodig te verzamelen. Daarbij is bij het uitspreken van het bewind een beschikking verstrekt door de Rechtbank, welke het recht geeft om persoonsgegevens op te vragen.

Geheimhouding

Uw bewindvoerder en iedereen die onder zijn/haar gezag werkzaamheden voor u verricht en daardoor toegang heeft tot uw persoonsgegevens, is verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. 

Beveiliging

Het verwerken van persoonsgegevens gebeurd zorgvuldig. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens heeft Laurium Bewindvoering verschillende maatregelen getroffen. Het systeem (OnView) waarmee wordt gewerkt, voldoet aan de AVG-wetgeving. Het e-mailsysteem en de website hebben een SSL-certificaat voor encryptie. Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn, worden vernietigd. Voor de opslag van gegevens gebruik ik alleen servers die in Nederland staan en dus aan de strengere Nederlandse regels voldoen.

Uw privacy rechten

U heeft recht op het inzien van uw persoonsgegevens en deze verzoeken te corrigeren en te verwijderen. Om dit voor u eenvoudig te maken, krijgt u een mogelijkheid om zelf (beveiligd) in te loggen in het registratiesysteem (OnView) en uw gegevens te bekijken. Daarnaast heeft u recht op dataportabiliteit, dat is het recht om uw gegevens gemakkelijk te kunnen verkrijgen zodat u deze kunt doorsturen aan een andere organisatie indien gewenst.

U kunt ook een verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Via een schriftelijk verzoek kunt u ons verzoeken om een overzicht aan te bieden van welke persoonsgegevens wij hebben verzameld en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. U kunt naar aanleiding hiervan een verzoek indienen tot correctie/verzet/verwijdering. U dient hierbij wel in ogenschouw te nemen dat het verwerken van uw persoonsgegevens in veel gevallen noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. 

U kunt uw verzoek sturen naar; Laurium Bewindvoering, Postbus 123, 3440AC Woerden onder vermelding van ‘verzoek tot inzage/correctie/verzet/verwijdering persoonsgegevens’.

Klachtenregeling

Indien u van mening bent dat uw privacy rechten niet worden nageleefd dan kunt u zich wenden tot:

  • De bewindvoerder
  • De Autoriteit Persoonsgegevens

Copyright © 2018 Laurium Bewindvoering, copyright, alle rechten voorbehouden.

Deel deze pagina.