Wat is bewindvoering?

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken niet regelen. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een bewindvoerder benoemen.

Ook verkwisting of het hebben van problematische schulden kan redenen zijn voor beschermingsbewind.

Beschermingsbewind is bedoeld om (verdere) financiële problemen en/of misbruik door anderen te voorkomen. Het is een wettelijke maatregel die wordt opgelegd door de kantonrechter.

Ik help u bij de aanvraag

Bij het doen van deze aanvraag help ik u graag. Als u mij een bericht stuurt, neem ik zo snel mogelijk contact met u op. Samen met u kan ik dan kijken wat in uw situatie het beste is. Klik op Contact om mij een bericht te sturen, of bel mij of stuur een Whatsapp bericht op het nummer 06-48906663.

Aanvragen bewind

Een aanvraag om onder bewind te worden gesteld kan worden gedaan door de betrokkene zelf,  zijn partner, familieleden (ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten). Ook degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd (als de betrokkene minderjarig is) of stiefouder, kan de maatregel vragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie het bewind  verzoeken. Tenslotte kan de maatregel ook door de instelling waar iemand verblijft of die aan iemand begeleiding biedt, worden aangevraagd. Men moet dan wel vermelden waarom anderen het verzoek niét indienen.
Een verzoek tot onderbewindstelling wordt gedaan bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar degene woont, voor wie het wordt aangevraagd.

 

Wat gebeurt er nadat u het verzoek hebt ingediend?

De kantonrechter zal op een zitting de mening vragen van de aanvrager en de voorgestelde bewindvoerder over de gevraagde maatregel. De familieleden die schriftelijk hebben verklaard dat zij met de maatregel instemmen, worden in de regel niet meer voor de zitting opgeroepen.
Ook vraagt de kantonrechter wat de betrokkene zelf van de maatregel vindt. Vindt de kantonrechter dat er genoeg redenen zijn voor de maatregel bewind, dan besluit hij tot onderbewindstelling.

Taken van de bewindvoerder

De bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen. De bewindvoerder maakt kort na zijn benoeming een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen. Hij ontvangt hierover van de griffie bericht. Een kopie van deze boedelbeschrijving stuurt de bewindvoerder naar de rechtbank, sector kanton.

De bewindvoerder regelt alle financiële zaken, zoals bijvoorbeeld:
– zorgt dat alle inkomsten op een beheerrekening binnenkomen.
– vraagt toeslagen of vrijstellingen aan, zoals bijzondere bijstand, via de gemeente.
– heeft contact met alle betrokken instanties.
– regelt de betaling van alle vaste kosten en rekeningen.
– vraagt huurtoeslag en zorgtoeslag aan.
– regelt de belastingaangifte.
– maakt een budgetplan.
– vraagt uitstel van betaling aan.
– regelt stopzetting onnodige abonnementen en onkosten.
– declareert rekeningen bij de zorgverzekering.
– treft (tijdelijke) betalingsregelingen ter voorkoming van beslaglegging of afsluiting.
– legt jaarlijks een rekening-verantwoording af bij de kantonrechter.

Hoofdtaak

De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Dat wil zeggen, dat hij ervoor moet zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt geëxploiteerd. Bovendien moet hij er de administratie over voeren.

Meer informatie?

De rijksoverheid heeft een brochure gemaakt waar nog meer informatie in staat over bewindvoering. Die brochure kunt u vinden via deze link.

Op www.rechtspraak.nl staat nog meer informatie en alle bijbehorende formulieren. Laat u niet afschrikken door al die ingewikkelde formulieren en procedures, ik help u hierbij.

Financiële vergoeding

De bewindvoerder krijgt een vergoeding voor de werkzaamheden. De tarieven zijn vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie. en gepubliceerd in de Staatscourant. De nu geldende vergoedingen staan op mijn site op de pagina “Tarieven”.