Tarieven 2024 opnieuw gecorrigeerd

De minister heeft op 22-11-2023 de tarieven die hij had vastgesteld voor 2024 opnieuw gecorrigeerd. De indexatie van vorig jaar was namelijk nog niet in de tarieven verwerkt omdat het minder dan 1% was. Dit besluit is inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd; klik hier voor de link.

De gecorrigeerde tarieven staan inmiddels op deze website.

Lees hieronder hoe de indexering wordt berekend en wat de minister daarover in de Staatscourant heeft gepubliceerd.

Voor de berekening van het indexeringspercentage wordt de formule uit artikel 2, vijfde lid, van het Besluit vergoeding bewindvoerders schuldsanering gehanteerd. De formule is: 0,6 x (A-B) + (0,4 x C).
A is gelijk aan het procentuele verschil tussen het indexcijfer van de CAO-lonen per uur, inclusief de bijzondere beloningen van het jaargemiddelde van het jaar t-2 en het daaraan voorafgaande jaargemiddelde, zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: het CBS) zijn bekendgemaakt.
B is gelijk aan de percentuele volumemutatie van de toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) per
arbeidsjaar van het jaar t-2, zoals dat door het CBS is bekendgemaakt.
C is gelijk aan het procentuele verschil tussen de consumentenprijsindexcijfers voor alle huishoudens op de meest recente tijdsbasis van het jaargemiddelde van het jaar t-2 en het daaraan voorafgaande jaargemiddelde, zoals die door het CBS zijn bekendgemaakt.
Onder ‘t-2’ wordt verstaan het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin de gewijzigde bedragen zullen gelden.

Indexeringspercentage 2023
Voor 2023 is A: 2,1222%, B: 2,8% en C: 2,6788%. Het indexeringspercentage voor 2023 bedraagt: 0,6 x (2,1222 – 2,8) + (0,4 x 2,6788) = 0,6649% (afgerond op vier cijfers achter de komma).

Indexeringspercentage 2024
Voor 2024 is A: 3,2419%, B: 1,1% en C: 10,0009%. Het indexeringspercentage voor 2024 bedraagt: 0,6 x (3,2419 – 1,1) + (0,4 x 10,0009) = 5,2855% (afgerond op vier cijfers achter de komma).

Wijziging beloning per 1 januari 2024
De berekening van de indexering is als volgt uitgevoerd. De beloning zoals vastgesteld over 2024 wordt vermenigvuldigd met 1,006649 (indexeringspercentage over 2023). De uitkomst daarvan wordt vermenigvuldigd met 1,052855 (indexeringspercentage over 2024). Op grond van artikel 13, tweede lid (het voormalige vierde lid), worden de beloningen afgerond op hele cijfers.

Het uurtarief voor 2024 bedraagt: (73,20 euro5 x 1,006649) x 1,052855 = 77,60 euro (afgerond op tientallen eurocenten).

Deel deze pagina.